Jste zde

Povinně zveřejňované informace

Poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb za rok 2022

Rozpočtový výhled gymnázia na roky 2018 - 2020

Seznam oznámení o poskytnutých informacích podle §5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

 

Informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Na základě ustanovení § 5 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění uveřejňujeme následující informace.

 

1. Název subjektu

Malostranské gymnázium, Praha 1, Josefská 7

   

2. Důvod a způsob založení

Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.

Střední škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.

Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.

Střední škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele.

Zřizovatelem je hlavní město Praha.

   

3. Organizační struktura

Organizační struktura je zde.

   

4. Kontaktní spojení

 

4.1 Poštovní

Malostranské gymnázium, Praha 1, Josefská 7
Josefská 626/7
118 00 Praha 1

   

4.2 Adresa pro osobní návštěvy

Stejná jako poštovní.

   

4.3 Úřední hodiny

Pracovní dny od 8:00 do 15:00 h. (v pátek do 14:00 h.) - polední přestávka od 12.30 do 13.00 h.

Prázdninové úřední hodiny: pracovní dny od 8:00 do 13:00 h.
Konzultační hodiny učitelů jsou zde.

   

4.4 Telefonní čísla

Sekretariát 257 289 441, 778 411 664
Ředitel 257 289 440
Zástupkyně ředitele 257 289 442

   

4.5 Číslo faxu

Fax škola nemá.

   

4.6 Adresa webu

www.malostranskeskoly.cz

   

4.7 Adresa e-podatelny

reditelstvi@malgym.cz

   

4.8 Další elektronické adresy

info@malgym.cz, další jsou v rubrice Kontakty

   

5. Případné platby lze poukázat

Hlavní účet: 1934713359/0800 Česká spořitelna, a. s.

Platby žáků a sponzorské dary: 35-1934713359/0800 Česká spořitelna, a. s.

 

Pozor, tyto účty nejsou určeny pro platby příspěvků do zapsaného spolku - Spolek přátel Malostranského gymnázia.

   

6. IČ

63109662

 

IZO školy 063109662

IZO ředitelství 600004597

KKOV 79-41-K/81 Gymnázium

   

7. DIČ

Nejsme plátci DPH.

   

8. Dokumenty

 

8.1 Seznam hlavních koncepčních dokumentů

Školní řád

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání

Školní vzdělávací plán

Výroční zpráva

   

8.2 Rozpočet

Rozpočet za minulý rok je ve výroční zprávě.

   

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace posílejte na reditelstvi@malgym.cz.

   

10. Příjem žádostí a dalších podání

Poštou na adresu školy (adresovat řediteli školy).

O informace lze požádat i osobně v kanceláři školy v úředních hodinách.

Elektronicky na reditelstvi@malgym.cz nebo poštou na adresu školy (adresovat řediteli školy).

   

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají písemně na adresu školy (adresovat řediteli školy), lhůta pro podání se řídí příslušnými právními předpisy dle opravného prostředku (školský zákon, správní řád).
Odvolání se nepodává na předepsaném formuláři.

   

12. Formuláře

Přihláška ke vzdělávání, žádost o uvolnění…

   

13. Popisy postupů návody pro řešení životních situací

Lhůty pro řešení jsou ve správním řádu.

Životní situace související se školou a jejich řešení jsou na Portálu veřejné správy.

   

14. Předpisy

 

14.1 Nejdůležitější používané přepisy

 

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění

zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění

zákon č. 500/2004 S. správní řád

zákon č. 262/2006 S. zákoník práce v platném znění

zákon č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech v platném znění

zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění

zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění

zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění

zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění

   

14.2 Vydané právní předpisy

nejsou

   

15. Úhrady za poskytování informací

 

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

vyhotovení duplikátu dokumentů o studiu

- duplikát vysvědčení 100 Kč

- duplikát omluvného listu 20 Kč

- duplikát žákovské knížky 20 Kč

- duplikát studentského průkazu 100 Kč

 

pořízení kopie ze správního spisu uchazeče o vzdělání

- kopie jedné sady testů a testového záznamu za jeden předmět 25 Kč

- 1 strana formátu A4 u dalších materiálů (ČB/barevně) 3 Kč/ 15 Kč

- práce zaměstnance školy 300 Kč/hod.

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

   

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 —

   

16. Licenční smlouvy

 —

   

17. Výroční zprávy

Výroční zprávy