Jste zde

Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami

Žáci s SVP jsou zohledněni již při společných (státních) přijímacích zkouškách na základě doporučení školského poradenského zařízení. V nižších ročnících se jim v rámci systému nadpočetných hodin věnuje ve cvičení v ČJ speciální pedagog školy, ve cvičeních z cizích jazyků vyškolení učitelé, kteří se pokouší o kompenzaci jejich potíží. Ve vyšších ročnících dochází tito žáci individuálně, podle svých potřeb, na konzultace k jednotlivým vyučujícím.

Žáci jsou klasifikováni podle Klasifikačního řádu školy s přihlédnutím k diagnostikované poruše. Vyučující mohou zmírnit klasifikaci jen u specifických chyb, které souvisí s touto poruchou, nelze přihlížet k chybám obecně a zakrývat takto neznalost nebo nepochopení probírané látky. Žáci s SVP tedy zvládnou stejné penzum učiva jako ostatní, přihlížíme ale k jejich specifickým vzdělávacím potřebám, které ovlivňuje jejich porucha.

Na vyzvání výchovné poradkyně školy se pravidelně účastní kontroly v Pedagogicko – psychologické poradně v Praze 10, Francouzská ul. 56, abychom měli představu o aktuálním stavu.

Následují předměty jsou pro žáky s SVP povinné:

  I II III IV
CvČj

1

1 1 -
CvAj 1 1 - 1

CvČj - Cvičení z českého jazyka

CvAj - Cvičení z anglického jazyka

 

Bližší informace k této problematice nalzenete zde:

Program péče o studenty se speciálními vzdělávacími potřebami na víceletém gymnáziu