Jste zde

Školská rada

Školská rada Malostranského gymnázia je zřízena a pracuje dle ustanovení §167 – 168 zákona č.561/2004 v platném znění (školský zákon). Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada má 6 členů. Funkční období je 3 roky. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel (Rada hl. m. Prahy), třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

 

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

 

Složení školské rady

 

Předseda školské rady:

Renata Týmová

 

Zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků:

PhDr. Magdaléna Koťová, Ph.D a Julie Vignerová (od 26. 6. 2024 do 25. 6. 2027)

Alice Herodesová a Renata Týmová (od 26. 6. 2021 do 25. 6. 2024)

 

Zástupci zřizovatele:

Richard Janeček a Jaroslav Verner (od 1. 10. 2021)

 

Zástupci pedagogických pracovníků:

Mgr. Lenka Andrlová, PhD. a Mgr. Michal Pěkný (od 9. 10. 2023 do 8. 10. 2026)

 

Volební řád členů školské rady zde + doplnění volebního řádu zde

 

 

Výtah ze školského zákona upravující činnost školské rady

§ 167

Školská rada

(1)  Při  základních,  středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých  žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí  právnické  osoby  více  těchto  škol,  je  možné zřídit jednu školskou radu.

(2)  Školskou  radu  zřizuje  zřizovatel,  který  zároveň stanoví počet jejích  členů  a  vydá  její  volební  řád.  Třetinu členů školské rady jmenuje  zřizovatel,  třetinu  volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí  žáci  a  studenti  a  třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.  Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou  zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí a nejsou zřízeny v  právní  formě  školské právnické osoby, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

(3)  Týž  člen  školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen  zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže  být  zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých  žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.

(4)  Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

(5)  Nezvolí-li  zákonní  zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti  stanovený  počet  členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.

(7)  Školská  rada  zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává  její  předseda,  první  zasedání  školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání  školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním  zasedání  stanoví  svůj  jednací  řád a zvolí svého předsedu. K přijetí  jednacího  řádu  se  vyžaduje  schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

(8)  Předčasné  volby  do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li  o to ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných podle odstavce  2  volit  tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu  nezbytná  ke  zvolení  člena  školské  rady.  Doplňovací volby do školské  rady  se  v  souladu  s volebním řádem konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období z důvodů  stanovených  v  odstavci  9 písm. a) až d) a f). Funkční období člena  školské  rady  zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí  shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.

(9) Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období

a)  vzdáním  se  funkce  písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,

b)  dnem  doručení  písemného  odvolání  jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady,

c) vznikem neslučitelnosti podle odstavce 2 věty třetí,

d)  v  případě  opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví volební řád, nebo

e)  dnem,  kdy  byl  do  funkce  člena  školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle odstavce 8 věty první,

f) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v základním pracovněprávním  vztahu  ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy.

§ 168

(1) Školská rada

a)  vyjadřuje  se  k  návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c)  schvaluje  školní  řád,  ve  středních  a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d)   schvaluje  pravidla  pro  hodnocení  výsledků  vzdělávání  žáků  v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f)  projednává  návrh  rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h)  podává  podněty  a  oznámení  řediteli  školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

(2)  Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o   škole,  zejména  k  dokumentaci  školy.  Informace  chráněné  podle zvláštních  právních  předpisů^17)  poskytne ředitel školy školské radě pouze  za  podmínek  stanovených  těmito  zvláštními právními předpisy. Poskytování  informací  podle  zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

(3)  O  schválení  dokumentů  uvedených  v  odstavci  1  písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud  školská  rada  tento  dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument  k  novému  projednání  do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní  zřizovatel.  Není-li  dokument  schválen  ani  při  opakovaném projednání  nebo  pokud  školská  rada  neprojedná  dokumenty uvedené v odstavci  1  písm.  b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí,  plní  úkoly  zřizovatele  podle  odstavce  3  ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.