Jste zde

OPPA projekt 36367

 

Projekt CZ.2.17/3.1.00/36367

Rozvoj individuální péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich integrace na Malostranské základní škole.

Rada hl. města Prahy svým usnesením č. 981 ze dne 11. června 2013 schválila k financování projekt „Rozvoj individuální péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich integrace na Malostranské základní škole" reg. č. CZ.2.17/3.1.00/36367.

Projekt je podpořen z Operačního programu Praha Adaptabilita v rámci 6. výzvy prioritní osy Modernizace počátečního vzdělávání.

Realizace projektu probíhala od 1.7.2013 do 28.2.2015 a jeho rozpočet je 2,9 mil. Kč.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu byl rozvoj systému individuální péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) v rámci jejich vzdělávání na Malostranské ZŠ. Byla rozšířena (a zároveň dofinancována) individuální podpora žáků formou odborných pracovníků a doplňujících aktivit, kvalitním zpracováním IVP, částečně také doplněním vzdělání pedagogů v některých disciplínách. Tohoto cíle bylo dosaženo skrze následující aktivity:

- identifikace žáků se SVP a plán nápravy (tvorba IVP),

- individuální podpora a práce se žáky se SVP,

- doplňující vzdělávání žáků se SVP,

- vzdělávaní pedagogů pro rozvoj péče o žáky se SVP.

Realizace projektu

V rámci projektu pracovaly se žáky s SPU speciálni pedagožky, probíhalo odpolední doučování a také doplňující vzdělávání - D klub, náprava percepčních oslabení a náprava logopedických vad.

Blok vzdělávání pedagogických pracovníků začal v prosinci 2013 prvním kurzem Dyskalkulie pro vyučující I.stupně a byl ukončen v prosinci 2014. V rámci tohoto bloku proběhly kromě kurzů dyskalkulie a kritického myšlení také kurzy logopedické prevence a nápravy percepčních oslabení.

V rámci projektu bylo celkem podpořeno 88 žáků a 44 pedagogických pracovníků. Všichni podpoření žáci úspěšně absolvovali příslušný ročník školní docházky, žáci devátých tříd úspěšně postoupili do dalšího stupně vzdělávání.

Reportáž k projektu najdete zde.


Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu
 a rozpočtu hl. města Prahy v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti