Jste zde

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Poskytování informací podle paragrafu 18 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022

Rozpočtový výhled ZŠ na roky 2018 - 2020

Informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Na základě ustanovení § 5 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění uveřejňuji následující informace:

1.     Malostranská základní škola, Praha 1, Josefská 626/7, IČO 60436093 je základní školou zřízenou Městskou částí Praha 1 se sídlem Praha 1, Vodičkova 18, IČ: 00063410, zřizovací listina ze dne 1.7.2012.

Škola je zřízena jako příspěvková organizace, vykonává činnost základní školy, školní družiny.

Jako doplňkovou činnost má škola zřizovatelem povoleny následující činnosti:

a)      realitní činnost – pronájem bytu a  nebytových prostor

b)      provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících k regeneraci a rekondici

c)      výuka v oblasti umění a společenského tance

d)      pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

e)      mimoškolní výchova a vzdělávání

f)       poskytování tělovýchovných služeb

g)      výuka jazyků

h)      kopírovací práce

i)       hostinská činnost

j)       poskytování telekomunikačních služeb

 

2.     Statutárním orgánem je ředitel jmenovaný radou.

Ředitelem je od 1. 2. 2008 Mgr. Tomáš Ledvinka, telefon 257 289 440, mailová adresa ledvinka.tomas@malostranskazs.cz.

Ředitel jedná jménem organizace v souladu s platnými právními předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. Pravomoci ředitele jsou vymezeny zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Ředitel jmenuje své zástupce:

Mgr. Renata Turková – statutární zástupkyně ředitele, tel. 257 289 442, mailová adresa: turkova.renata@malostranskazs.cz

Mgr. Dana Veverková – zástupkyně ředitele, tel. 257 289 442, mailová adresa: veverkova.dana@malostranskazs.cz

Ing. Jitka Voldánová – zástupkyně ředitele, tel. 257 289 442, mailová adresa: voldanova.jitka@malostranskazs.cz

 

Získat příslušné informace, podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze písemně na adrese školy, v případech, kdy zákon výslovně nestanoví písemnou formu též ústně nebo elektronicky u ředitele školy nebo jeho zástupců.

 

3.     Opravný prostředek (odvolání) lze podat proti správnímu rozhodnutí ředitele školy ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění. Odvolání proti správnímu rozhodnutí podle zákona č. 561/2004 Sb. lze podat do 15 dnů ode dne doručení.

Dále lze podat odvolání proti rozhodnutí podle §15 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění.

Odvolání se podává pouze písemně odboru školství a mládeže MHMP prostřednictvím ředitelství školy. Odvolání musí obsahovat název rozhodnutí, proti kterému se příslušná osoba odvolává, jeho datum a číslo jednací. Zvláštní formulář se nevyžaduje.  Případné další náležitosti jsou uvedeny v poučení u každého rozhodnutí.

 

4.     Při vyřizování žádostí o poskytnutí informací se postupuje podle § 14 a 15 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění.

Při vyřizování stížností, oznámení a podnětů se postupuje podle správního řádu.

 

5.     Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých ředitel jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu ke škole:

zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění

zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění

zákon č. 500/2004 S. správní řád

zákon č. 262/2006 S. zákoník práce v platném znění

zákon č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech v platném znění

zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění

zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění

zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění

zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění

 

Všechny uvedené právní předpisy, jakož i další používané právní předpisy jsou přístupné na internetu.

 

6.     Sazebník úhrad:

 

vyhotovení duplikátu dokumentů o studiu

-      duplikát vysvědčení                                          100,- Kč

-      duplikát žákovské knížky                                   20,- Kč

 

pořízení kopie

-      1 strana formátu A4 u dalších materiálů (ČB / barevně) 3,- Kč / 15,- Kč

-      práce zaměstnance školy                                                300,- Kč

 

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

7.     Zpráva o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. je zveřejněna na internetových stránkách školy, Výroční zprávy jsou rovněž zveřejňovány na internetových stránkách školy.

 

8.     Ředitelství školy neposkytuje informace, které jsou označeny za utajovanou skutečnost podle zákona č. 148/1998 Sb., které jsou předmětem obchodního tajemství podle §17 zákona č. 513/1991 Sb., které jsou informacemi o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem a které podléhají ochraně osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb. Dále ředitelství neposkytne informace v případech uvedených v § 11 zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

V Praze dne 12. 1. 2019

 

                                                                                                          Mgr. Tomáš Ledvinka

                                                                                                                      ředitel školy